Electronic Waste Collection – Gbir ta’ Skart Elettroniku

Il-Kunsill Lokali jinforma lill-pubbliku li fl-ufficcju qed jingabar skart elettroniku zghir li ma jintremiex fil-boroz is-suwed jew il-hodor

The Local Council informs the public that will be collecting small electronic waste at the Local Council’s Office. Such waste should not be thrown away in the black or green bags

Grazzi – Thankyou !